ميني چيلرهاي سرمایشی آپارتماني شركت تهويه در ظرفيت هاي ۲ الی ۶ تن تبريد واقعي و مینی چیلرهای سرمایشی-گرمایشی (هیت پمپ) در ظرفيت هاي ۴ الی ۹ تن تبريد واقعي براي شرايط مختلف اقليمي در سراسر ايران طراحي شده اند.