• ســطـــح داخـــلــــی از جـــنــــس ورق اســـتــیـــل ضــــد زنــــگ
  • استفاده از پروفیل های ترمال بریک آلومینیومی با کرنرهای انحنا دار برای جلوگیری از آلودگی
  • استفــاده از انــواع فیــلترهــای کیسـه ای و هــپا و اولــپا بـــرای فیــلتراســیــون ذرات مــعلق
  • فیــلـــتــرهـــا و تجـــهــیـــزات رطـــوبت زنی مجـــهــز به دریــچـــه بــازدیــد و لامـپ روشـنایی
  • استفـــاده از پــلاک فن با کــوپل مستــقیم در نقـطه کارکرد بهـینه از نظر فشار ، دبی و بازدهی
  • امــکــــــان ســـاخــت بـــر طــــبـــق اســـتـــانــــداردهـــــای VD16022 و EN1886
  • امکان استفاده از تجهیزات کنترلی مانند اینورتر و سنسورهای فشار جهت حفظ حجم و فشار هوا و اخطار آلودگی فیلترها