فن کویل کانالی طرح یک

فن کویل کانالی یا داکت فن کویل به صورت دو تکه بوده و به صورت ورقکاری ساخته می شود.