• قابليت توليد در ظرفيت هاي ۶۰۰ تا ۲۰۰۰ فوت مکعب در دقیقه
 • امکان ساخت با پروفیل آلومنیومی یا بصورت ورقکاری
 • قابليت نصب کويلهاي ۳ و ۴ و ۶ رديفه
 • امکان نصب کويل گرمايشــي مجــزا در صــورت ســفارش مشــتري
 • قابليت استفاده از کويل گرمايشي الکتريکي
 • قابليت تعبيه دريچه هواي تازه در صورت سفارش مشتري
 • استفاده از ورق هاي گالوانيزه در بدنه و تشت تقطير
 • استفاده از عايق در زير تشت تقطير جهت جلوگيري از تعريق تشت
 • داراي شير هواگيري با کاربري آسان
 • دسترسي بسيار آسان به مجموعه فن و الکترو موتور جهت سرويس
 • مجهــز بــه محافــظ حرارتــي جهــت حفاظــت موتــور در برابــر بارهــاي اضافــي و دمــاي بيــش از حــد ســيم پيــچ
 • داراي موتور سه سرعته با توان بالا
 • داراي فيلتــر قابــل شستشــوي آلومنيومي بــا قابليــت نصــب و تعويــض بســيار آســان بــدون نيــاز بــه بــاز کــردن کانــال قابليت ساخت با برگشت هوا از پشت و زير فنکويل