• امکان ساخت از ۲۰۰cfm تا ۱۲۰۰cfm در اندازه های متعارف و تا ۲۴۰۰cfm در اندازه های کانالی
  • امکان ســاخت کویل مـتنــاسب با شــرایــط مخــتلـف در بارهای حرارتی و برودتی مورد نیاز
  • طــراحــی انــواع فــن کــویل هــای زمیــنی ، دیــواری ، سقــفی و کــانالی
  • طــــراحـــی و ســاخـــت با شـــرایـــط کـــاری مــتــفــاوت
  • اســـتــفــاده از انـــواع فـــن ABS و فـــلـــزی
  • امـــکـــان ارائـــه کـــوئــل هــای بــا پوشــش Blue و Gold
  • امـــکـان ارائـه با فشـارهای استاتیکی از ۲۰ تا ۱۰۰ پاسکال
  • امــــکان ارائــه در ابعــاد مختلف متـناسب با وضـعیت پروژه
  • ساخت فن کوئل های دیواری و سقفی در جنس های فلزی و پلاستیکی با رنگ های مختلف