شرکت بیتزر و طرح جدید سیستم های تبرید CO2

روند تحریم ها و سیستم های تهویه مطبوع در ایران