بردهای گسترش دهنده شامل برد رله، برد ورودی دیجیتال، برد سنسور و برد خروجی آنالوگ می باشد. که در صورت نیازبه افزایش تعداد ورودی و خروجی برد کنترل چیلر مورد استفاده قرار می گیرد.