محصولات الکترونیک گروه صنعتی تاپس شامل : برد کنترل الکترونیک،بردهای گسترش دهنده،برد کنترل دور فن تکفاز میباشد که بسته به سفارش مشتر ی قابل ساخت خواهد بود.