در محیط هایی که قدرت مکش بسیار بالا و نزدیک به عموم افراد باشد. برای کاهش فوق العاده صدا و کمتر شدن آسیب های شنیداری از گزاست فن های سایلنت استفاده می گردد.

 اگزاست فن های سایلنت در دو نوع  قابل ارائه می باشد:

 نوع اول شامل اگزاست فن های غیرمستقیم, یا همان پولی تسمه ای است و دسته دوم شامل باکس فن ها می باشد, که به آنها تمام سایلنت گفته می شود در محیط هایی که قدرت مکش بسیار بالا و نزدیک به عموم باشد برای کاهش فوق العاده صدا و کمتر شدن آسیب های شنیداری از باکس فن های تمام سایلنت استفاده می شود.که تصور نشان داده شده از نوع فن سایلنت بالا زن می باشد.