دفتر شیراز : خـیـــا بـــان فــخــــرآبــاد غـــربــی

تلفن :۰۷۱۳۲۳۲۴۵۰۶-۸ تلفکس : ۰۷۱۳۲۳۲۴۲۶۱

کارخانه شماره یک: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ

تلفن: ۰۷۱۳۷۷۴۲۴۷۳

کارخانه شماره دو: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی ،خیابان شیراز