دفتر شرکت صدر تهویه پارس: خـیـــا بـــان فــخــــرآبــاد غـــربــی
تلفن :۰۷۱۳۲۳۲۴۵۰۶-۸ تلفکس : ۰۷۱۳۲۳۲۴۲۶۱
کارخانه شماره یک: شیراز، شهرک صنعتی بزرگ خیابان فناوری
تلفن: ۰۷۱۳۷۷۴۲۴۷۳
کارخانه شماره دو: شیراز، منطقه ویژه اقتصادی